Forma artykułu sponsorowanego wzbogacona o gwarancję dotarcia do określonej ilości unikalnych
uŜytkowników. (5 000, 10 000 lub 20 000 unikalnych uŜytkowników w zaleŜności od pakietu).