Zakończyliśmy konkurs z akcesoriami Belkin. Pierwsze miejsce przypadło Panu Adrianowi Borowińskiemu i on otrzymuje genialne urządzenie Belkin WeMo Switch.

Pozostałe nagrody przypadają w udziale następującym osobom:

- eleganckie etui do iPada za zajęcie drugiego miejsca – Katarzyna Górska

- eleganckie etui do iPada za zajęcie trzeciego miejsca – Kamil Brzozowski

- ładowarkę do iPada i iPhone'a zajęcie czwartego miejsca – Karolina Paryś

- ładowarkę do iPada i iPhone'a zajęcie piątego miejsca – Daria Waśkowiak

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy samych inspirujących chwil z akcesoriami Belkin.

Jesteś fanem designerskich akcesoriów, ciekawych rozwiązań technologicznych, posiadasz kreatywne podejście do życia, ten konkurs został stworzony dla Ciebie.

Do wygrania genialne urządzenie Belkin WeMo Switch, które uczyni każde mieszkanie inteligentnym i pozwoli Ci zdalnie zarządzać domowym sprzętem elektronicznym.
Nagrody za drugie i trzecie miejsce to: eleganckie etui do iPada wykonane z naturalnej skóry (do iPada 2, 3 i 4 generacji).
Nagrody za czwarte i piąte miejsce to: ładowarka, która pozwoli Ci naładować iPada i iPhone'a w samochodzie (iPhone 5, iPad 4 generacji).

Co musisz zrobić ? Wystarczy, że zaskoczysz nas swoją odpowiedzią na pytanie:

1. Jakie mogą być skutki braku WeMo Switch w domu ? Odpowiedź prześlij na maila: sylwia@trendu.pl
2. Podziel się ze znajomymi na Facebooku, że bierzesz udział w naszym konkursie i opublikuj link z konkursem tak, żeby był dostępny dla Twoich znajomych.
3. Polub Fan Page Trendu.pl http://www.facebook.com/portaltrendz (jeśli jeszcze nie jesteś naszym Fanem)

Na odpowiedzi czekamy do 09 października 2013 roku do godz. 20.
Najbardziej kreatywne teksty zostaną nagrodzone.

Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie stworzonych przez siebie treści w celach promocyjnych/marketingowych przez Organizatora i oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem konkursu internetowych znajdującym się poniżej

POWODZENIA !!!

Regulamin konkursu internetowego Belkin i trendu.pl

§ 1.
1. Regulamin określa zasady organizacji konkursu z Belkin na portalu internetowym trendu.pl.
2. Czas trwania konkursu: od 25 września 2013 r. do 09 października 2013 r.
3. Nagrody w konkursie:
a) nagroda za pierwsze miejsce: urządzenie firmy Belkin WeMo Switch o wartości 181,00 pln,
b) nagroda za drugie miejsce: etui do iPada Belkin (F8N757) o wartości 144,00 pln,
c) nagroda za trzecie miejsce: etui do iPada Belkin (F8N757) o wartości 144,00 pln,
d) nagroda za czwarte miejsce: ładowarka samochodowa do iPhone'a i iPada (F8J078bt04) o wartości 100,00 pln,
e) nagroda za piąte miejsce: ładowarka samochodowa do iPhone'a i iPada (F8J078bt04) o wartości 100,00 pln.
§ 2.
Podmiotem organizującym konkurs na zasadach określonych w regulaminie jest Organizator: Lifestyle Media Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000088252 lub podmiot działający na jego zlecenie i w jego imieniu.

§ 3.
1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursów organizowanych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie będą przez niego przetwarzane w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w:
a) realizacji konkursu,
b) wyłonienia zwycięzców konkursu,
c) doręczenia nagród.
2. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr. 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Administratorem danych jest Organizator.

§ 4.
W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa) pracowników tych podmiotów.

§ 5.
Przystępując do udziału w danym konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zapowiedzi konkursu. Udział uczestnika małoletniego w konkursie jest dozwolony wyłącznie za zgodą jego przedstawiciela ustawowego.

§ 6.
1. W danym konkursie wezmą udział jedynie uczestnicy, którzy zamieszczą w treści maila wymagane elementy oraz wyślą maila w terminie umożliwiającym jego dotarcie na serwer Organizatora, w ściśle określonym czasie i kolejności, a ponadto spełnią inne wymagania określone w zapowiedzi danego konkursu. Za chwilę dotarcia maila do Organizatora uważa się chwilę jego wpływu na serwer.
2. Nadawcy maila, które dotrą do Organizatora przed lub po wskazanym terminie, nie będą brali udziału w konkursie.

§ 7.
1. Uczestnik Konkursu może przesłać zgłoszenie tylko jeden raz.
2. Jeden uczestnik może uzyskać prawo do nie więcej niż jednej nagrody w konkursie. W przypadku uczestników, którzy otrzymali prawo do nagrody w danym konkursie, dalsze ich zgłoszenia nie będą uwzględniane przy wyłanianiu kolejnych zwycięzców tego konkursu.

§ 8.
1. Zwycięzcami danego konkursu zostaną osoby, w liczbie równej liczbie nagród określonej w zapowiedzi danego konkursu, które spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie i zapowiedzi konkursu.
2. Do każdego zwycięzcy danego konkursu Organizator wyśle maila z powiadomieniem o otrzymaniu prawa do nagrody w danym konkursie. Bez względu na liczbę takich powiadomień, zwycięzca uzyskuje prawo tylko do jednej nagrody.

§ 9.
1. Lista zwycięzców Konkursu, zawierająca imię i nazwisko zostanie opublikowana tydzień po zakończeniu konkursu na stronie Organizatora.
2. Nagrody nie mogą zostać zamienione na ich równowartość pieniężną.
3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
4. Nieodebranie przez laureata Konkursu nagrody wysłanej pocztą pod wskazany przez niego adres, powoduje wygaśnięcie prawa do tej nagrody i skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.

§ 10.
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia zwycięzcy Konkursu, na adres mailowy Organizatora.
2. Reklamacja otrzymana przez Organizatora po terminie nie zostanie rozpatrzona. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji Organizatorowi.
3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej listem poleconym.
4. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych, włączając w to zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji listem poleconym wysłanym w powyższym terminie (liczy się data nadania listu). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

§ 11.
1. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa Organizatorowi do nieodpłatnego wykorzystywania przesłanej odpowiedzi.
3. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.
4. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w doręczeniu wygranych zawinione przez Pocztę Polską.

§ 12.
1. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
3. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.