Nagrody – kulturalne paczki-niespodzianki (o wartości ok. 100 PLN każda), w których znajdziecie świąteczne upominki – książkę, film i płytę z muzyką otrzymują:

- Katarzyna Kiraga

- Magdalena Mrozowicz

- Bogda Stankiewicz

Gratulujemy Paniom :-) a innych zachęcamy do udziału w kolejnych naszych konkursach.

Niedługo Święta, czas pomyśleć o prezentach. Trendu.pl przygotował specjalny, mikołajkowy konkurs, a empik.com zadbał o nagrody – kulturalne paczki-niespodzianki (o wartości ok. 100 PLN), w których znajdziecie świąteczne upominki – książkę, film i  płytę z muzyką.

Aby wziąć udział w konkursie:

- napisz w 2-3 zdaniach list do Świętego Mikołaja.  Prześlij go na adres e-mail: sylwia@trendu.pl

Konkurs trwa od 28 listopada do 05 grudnia 2016 roku, godz. 23.59.

Jury wyłoni zwycięzców spośród autorów najciekawszych odpowiedzi.

Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie stworzonych przez siebie treści w celach promocyjnych/marketingowych prowadzonych przez Organizatora i oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem konkursów internetowych na portalu trendu.pl (treść poniżej)

POWODZENIA !!!

 

Regulamin konkursów internetowych

§ 1.

1. Regulamin określa ramowe zasady organizacji konkursu „Worek Mikołaja” na portalu internetowym trendu.pl w terminie od 28 listopada 2016 r. do 05 grudnia 2016 r. (godz. 23.59).

2. Podmiotem urządzającym konkurs na zasadach określonych w regulaminie jest Organizator: LUA Consulting & Interactive Sylwia Janiszewska z siedzibą w Warszawie (04-994), ul. Poezji 12/14, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr 000996448/2012, NIP 542-269-23-42.

3. Po stronie Organizatora jest przygotowanie konkursu, publikacja na stronie trendu.pl oraz w mediach społecznościowych, promocja i wyłonienie zwycięzców. Po zakończeniu konkursu Organizator przekaże empik. com statystyki konkursu.

4. Nagrody do konkursu ufundował empik.com.

5. Po stronie empik.com jest wysyłka nagród do nagrodzonych osób w konkursie.

§ 2.

1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursów organizowanych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie będą przez niego przetwarzane w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w:

a) realizacji konkursu,

b) wyłonienia zwycięzców konkursu,

c) doręczenia nagród.

2. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie  danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

3.  Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr. 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Administratorem danych jest Organizator.

§ 3.

W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa) pracowników tych podmiotów.

§ 4.

Przystępując do udziału w danym konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zapowiedzi danego konkursu. Udział uczestnika małoletniego w konkursie jest dozwolony wyłącznie za zgodą jego przedstawiciela ustawowego.

§ 5.

1. W konkursie wezmą udział jedynie uczestnicy, którzy zamieszczą w treści maila wymagane elementy oraz wyślą maila w terminie umożliwiającym jego dotarcie na serwer Organizatora, w ściśle określonym czasie i kolejności, a ponadto spełnią inne wymagania określone w zapowiedzi danego konkursu. Za chwilę dotarcia maila do Organizatora uważa się chwilę jego wpływu na serwer.

2. Nadawcy maila, które dotrą do Organizatora przed lub po wskazanym terminie, nie będą brali udziału w konkursie.

§ 6.

1. Uczestnik Konkursu może przesłać zgłoszenie tylko jeden raz.

2. Jeden uczestnik może uzyskać prawo do nie więcej niż jednej nagrody w konkursie. W przypadku uczestników, którzy otrzymali prawo do nagrody w danym konkursie, dalsze ich zgłoszenia nie będą uwzględniane przy wyłanianiu kolejnych zwycięzców tego konkursu.

§ 7.

1. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, w liczbie równej liczbie nagród określonej w zapowiedzi danego konkursu, które spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie i zapowiedzi danego konkursu.

2. Do każdego zwycięzcy konkursu Organizator wyśle maila z powiadomieniem o otrzymaniu prawa do nagrody w konkursie. Bez względu na liczbę takich powiadomień, zwycięzca uzyskuje prawo tylko do jednej nagrody.

§ 8.

1. Lista zwycięzców Konkursu, zawierająca imię i nazwisko zostanie opublikowana tydzień po zakończeniu konkursu na stronie Organizatora.

2. Nagrody nie mogą zostać zamienione na ich równowartość pieniężną.

3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

4. Nieodebranie przez laureata Konkursu nagrody wysłanej pocztą pod wskazany przez niego adres, powoduje wygaśnięcie prawa do tej nagrody i skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.

§ 9.

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia zwycięzcy Konkursu, na adres Organizatora.

2. Reklamacja otrzymana przez Organizatora po terminie nie zostanie rozpatrzona. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji Organizatorowi.

3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej listem poleconym.

4. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych, włączając w to zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji listem poleconym wysłanym w powyższym terminie (liczy się data nadania listu). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

§ 10.

1. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.

2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa firmie LUA Consulting & Interactive Sylwia Janiszewska do nieodpłatnego wykorzystywania przesłanej odpowiedzi.

3. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.

4. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w doręczeniu wygranych zawinione przez Pocztę Polską.

§ 11.

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.

2.  We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie   przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.  Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

4. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.