1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Lifestyle Media Spółka z o.o. ul. Bałuckiego 34/3 00-557 Warszawa Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000088252, zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 16.07.2010 roku, od godz. 00:00 do dnia 12.08. 2010 roku, do godz. 24.00.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zgłoszenia w Konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które są właścicielami karty SIM lub, które zostały upoważnione przez właściciela karty SIM do dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie używając należącego do nich numeru telefonu.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
3. Uczestnicy Konkursu mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora Konkursu ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.
4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie na stronie internetowej www.trendu.pl.

5. Uczestnicy Konkursu dokonując zgłoszenia w Konkursie wyrażają też zgodę na otrzymywanie dodatkowych wiadomości SMS związanych z Konkursem. Organizator zastrzega sobie prawo wysłania do Uczestników Konkursu SMSa z pytaniem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przesyłanie informacji marketingowych przez Organizatora po zakończeniu Konkursu.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Promocji polega na wysłaniu SMSa przez Uczestnika z telefonu komórkowego pod numer 72150, zawierającego w treści jeden z pięciu prefiksów podanych na stronie konkursowej www.trendu.pl
2. Następnie uczestnik otrzyma pytania konkursowe. Odpowiedź na pytanie konkursowe może zostać udzielona wyłącznie poprzez wysłanie SMSa pod numer 72150 (2,44 z VAT) zawierającego odpowiedź na pytanie zamknięte, o treści podanej w treści SMSa zawierającego pytanie konkursowe, określającą wybrany przez Uczestnika wariant odpowiedzi na to pytanie.
3. Każdorazowo wysyłając SMS na numer 72150 Uczestnik ponosi koszt w wysokości 1,00 PLN netto (1,22 zł. z VAT), również w przypadku wysłania SMSa o nieprawidłowej treści.
4. Każdy prawidłowo rejestrowany prefiks oraz odpowiedź na pytanie przez Uczestnika jest tożsama z otrzymaniem przez Uczestnika 1 punktu.
5. W Promocji będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie prawidłowe Zgłoszenia, o których mowa w punktach powyżej niniejszego paragrafu.

6. Każdy Uczestnik może brać udział w Konkursie poprzez rejestrowanie prefiksów dowolną ilość razy.
7. W jednym SMSie Uczestnik może wysłać jeden prefiks.
8. Litery w prefiksie mogą być pisane przez Uczestnika dużymi lub małymi znakami.
9. Aplikacja SMS weryfikuje poprawność prefiksu i przyporządkowuje ustaloną treść SMSów zwrotnych w zależności od tego, czy prefiks jest prawidłowo, czy nieprawidłowo wprowadzony.
10. Uczestnik może uzyskać informację o stanie posiadanych punktów wysyłając wiadomość e-mail na adres konkurs@trendu.pl z prośbą o podanie stanu zgromadzonych punktów.
11. Do nagrody uprawniony jest Uczestnik, który najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2010 roku dokona prawidłowego Zgłoszenia w Konkursie. Zaznacza się jednak, że jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w konkursie spośród nagród, o których mowa w punkcie 4.1 w ciągu trwania Konkursu, a uczestnictwo definiowane będzie na podstawie numeru telefonu Uczestnika i podanych danych osobowych, niezbędnych do przyznania nagrody.
12. 0rganizator zastrzega sobie prawo wysyłania do uczestników Konkursu, w każdym dniu trwania Konkursu, dodatkowych SMS -ów, z informacjami o konkursie.

4. NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są nagrody:
a) 1 nagroda w postaci Perfumy Vera Wang Glam Princess 50 ml o wartości 200 zł brutto
b) 1 nagroda w postaci Okulary Przeciwsłoneczne Romeo Gigli model RG67200 o wartości 700 zł brutto
c) 1 nagroda w postaci Walizka Wittchen 29" 56-3-533-F o wartości 459 zł brutto
d) 1 nagroda w postaci Zegarek Męski Calvin Klein NEW BOLD K2241102 o wartości 699 zł brutto
e) 1 nagroda w postaci telefon komórkowy Samsung Avila S5230 o wartości 450 zł brutto
2. Łączna pula nagród wynosi 2508 pln brutto.
3. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

5. ZASADY WYŁONIENIA LAUREATÓW I WYDANIE NAGRÓD
1. Laureatami zostanie 5 osób, które zgromadzą największą liczbę punktów dla danego prefiksu. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników uzyska taką samą liczbę punktów dla danego prefiksu, nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi, który jako pierwszy dokonał prawidłowego Zgłoszenia w Konkursie SMSem.
2. W wyłonieniu nagród biorą udział wszystkie zgłoszenia zarejestrowane w dniach 16 lipca 2010 od godziny 00:00 - 12 sierpnia 2010 do godziny 23.59.

3. O wyniku wyłonienia laureaci nagród zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do 25.08.2010r. pod numer telefonu, za pośrednictwem, którego została wysłana wiadomość SMS. Organizator wykona 3 prób połączeń z numerem telefonu każdego z Laureatów.
4. Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 4 sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki). W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z laureatem nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora. Zasady opisane powyżej stosuje się w każdym przypadku próby nawiązania kontaktu z osobą pretendującą do nagrody.
5. Organizator zastrzega, że powiadomienie laureata o wygraniu nagrody, wyłącznie w formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wypłatę nagrody.
6. Nagrody nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.
7. Laureaci nagród powiadomieni o wygranych w celu odbioru nagród powinni podać w trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w punkcie 5.4, dane osobowe i adres do korespondencji.
8. Dane zwycięzcy będą udostępnione do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji danych zwycięzcy na stronie www.trendu.pl, przez cały czas trwania konkursu oraz w terminie 2 miesięcy po jego zakończeniu. Na liście publikowane będzie imię oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata.

6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w punkcie 5.1, będzie komisja konkursowa. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z konkursem.
2. Komisja konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursie uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyznania nagród. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, numer telefonu, z którego wysłane zostało zgłoszenie, treść wysłanego SMS -a, datę i godzinę wysłanego SMS -a.
3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

8. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia nie dostarczone lub opóźnione z powodu działania operatorów sieci komórkowych. Organizator nie bierze również odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego, usługi pocztowe, kurierskie, działanie sieci internetowej oraz za działalność osób trzecich.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w której zgłoszenie w Konkursie wysyłane zostanie za pośrednictwem SMS -a na numer 72150 przez osoby nieuprawnione.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez uczestników Konkursu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie: Organizatora oraz na stronie internetowej www.trendu.pl.
2. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające przeprowadzenie Konkursu.
3. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z udziału w Konkursie rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.