1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (‘Regulamin’) określa zasady korzystania z serwisu TRENDU.PL („Serwis’) i obowiązujące każdego zarejestrowanego Użytkownika Serwisu.

Serwis jest własnością NTG Media Sp. z o. o., REGON: 383940404, NIP: 6812077823, KRS: 0000796085, Pcim 1463, 32-432 Pcim

Korzystanie z usług Serwisu następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator Serwisu – zwany dalej TRENDU.PL – zapewnia po dokonanej rejestracji świadczenia na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną m.in. poprzez:

1. udostępnienie w serwisie informacji o użytkowniku oraz materiałów fotograficznych w ramach utworzonego przez Użytkownika konta;

2. publikację w Serwisie materiałów literackich w ramach komentowania artykułów umieszczonych w Serwisie, po przeprowadzeniu niżej zastrzeżonej moderacji;

3. publikację w Serwisie filmów video, fotografii i grafiki nadesłanych przez Użytkownika;

4. zakładanie/wstępowanie przez Użytkownika do fanklubów (serwisowych grup społecznych),

5. komunikację pomiędzy członkami fanklubów;

6. oceniania przez Użytkownika publikowanych w Serwisie przez innych Użytkowników materiałów

- po przeprowadzeniu niżej zastrzeżonej moderacji mającej na celu niedopuszczenie do publikacji m.in. treści rasistowskich, pornograficznych czy tez poniżających inne osoby.

2. Warunki techniczne świadczenia usług

W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest:

- połączenie z siecią Internet,

- przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 5.0 lub wyższej albo kompatybilna z nią,

- w przypadku niektórych serwisów, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies.

3. Warunki świadczenie usług przez Serwis

W celu rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, a następnie przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do TRENDU.PL, poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w formularzu.

Wypełnienie formularza odbywa się z uwzględnieniem następujących zasad:

a) Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne); jednocześnie powinien wybrać Login (indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z usług TRENDU.PL)

b) dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą; Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę konta

c) osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik;

d) Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

e) Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek prób wykorzystywania Loginów, należących do innych osób, jeżeli nie wyraziły na to zgody;

f) Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią.

Poprzez rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na prezentację wprowadzonych przez siebie danych osobowych na Profilu Użytkownika, w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym.

Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

Rejestrując się w serwisie trendu.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.

Zabronione jest dostarczanie TRENDU.PL przez Użytkownika, w celu umieszczenia w Serwisie, materiałów zawierających treści o charakterze bezprawnym, jak i wulgarne, poniżające lub rasistowskie bądź sprzeczne z podstawowymi zasadami etycznymi.

Rozwiązanie umowy następuje przez czynność wyrejestrowania dokonaną przez Użytkownika w wyniku przesłania na adres e-mail: sylwia@trendz.pl wiadomości o chęci rozwiązania umowy wraz z aktualnym loginem użytkownika.


4. Moderowanie treści

TRENDU.PL jest uprawnione do pełnego moderowania wszystkich treści nadesłanych przez Użytkowników, w celu zachowania zgodności nadesłanych treści z obowiązującymi w Polsce normami obyczajowymi. Treści nie spełniające tego kryterium nie będą dopuszczane do publikacji w Serwisie, a jeżeli zostały już tam umieszczone zostaną natychmiast usunięte. Z tego tytułu Użytkownik nie ma prawa podnosić wobec TRENDU.PL żadnych roszczeń.

W przypadku, gdy treści nadsyłane przez Użytkownika nie będą z powyższych powodów podlegać publikacji w Serwisie bądź będą niezgodne z profilem TRENDU.PL, albo z innych powodów będzie można uznać działanie Użytkownika obiektywnie za niezgodne z umową lub zasadami funkcjonowania TRENDU.PL, wówczas TRENDU.PL wysyła na adres e-mail podany przez Użytkownika ostrzeżenie. Niezastosowanie się do ostrzeżenia spowoduje usunięcie konta Użytkownika.

TRENDU.PL w celu należytego wykonania umowy, w tym realizacji zabezpieczeń technicznych kont Użytkowników, może w każdym czasie:

a) Przeglądać statystyki konta, na przykład informacje o ostatnim logowaniu użytkownika lub wykorzystaniu miejsca na dane.

b) Zmieniać hasło do konta użytkownika, zawieszać lub anulować dostęp do konta, a także możliwość modyfikacji konta przez użytkownika.

Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez TRENDU.PL można zgłaszać mailowo, na adres sylwia@trendz.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

5. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

TRENDU.PL zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla dóbr osobistych innych osób oraz dla praw własności intelektualnej.

TRENDU.PL zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w Serwisie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sygnowanym przez TRENDU.PL

TRENDU.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

TRENDU.PL informuje, że przetwarza dane osobowe Użytkownika, które są niezbędne do ukształtowania, zmiany bądź zmiany umowy, stosownie art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

TRENDU.PL informuje, że jest zobowiązany, na podstawie art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, do udostępnienia danych Użytkownika w sytuacjach prawem przewidzianych. Szczegółowy wykaz tych sytuacji zawiera dokument POLITYKA PRYWATNOŚCI TRENDU.PL dostępna w Serwisie.

6. Prawa własności intelektualnej

TRENDU.PL oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu egzekwuje ochronę praw własności intelektualnej.

Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej, będący własnością NTG Media Sp. z o. o.

Wśród dokumentów udostępnianych za pośrednictwem Serwisu znajdują się dokumenty chronione prawami autorskimi na rzecz TRENDU.PL opatrzone znakiem "Copyright 2005-2018 TRENDU.PL. Wszystkie prawa zastrzeżone", a także dokumenty, do których prawa autorskie posiadają inne podmioty.

Użytkownikom Serwisu wolno wykorzystywać treści opublikowane w Serwisie wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku przewidzianego przez obowiązujące prawo autorskie.

Zabronione jest kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie treści Serwisu do celów komercyjnych. Takie korzystanie z treści wymaga uprzedniej i pisemnej zgody TRENDU.PL albo innego podmiotu uprawnionego z tytułu praw autorskich.

Każdy Użytkownik zapewnia, że jakiekolwiek korzystanie komercyjne przez niego za pośrednictwem Serwisu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem. Użytkownicy poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a TRENDU.PL gwarantuje sobie prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

NTG Media Sp. z o. o. oświadcza, że portal www.trendu.pl ma charakter web 2.0. Treści publikowane na portalu www.trendu.pl są publikowane przez użytkowników serwisu.

NTG Media Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za treści emitowane na portalu www.trendu.pl. W wypadku zastrzeżeń dotyczących praw autorskich do treści publikowanych na łamach portalu trendu.pl wymagany jest pisemny kontakt z informacją o naruszeniu. Taka informacja ma zostać niezwłocznie przekazana na adres e-mail: sylwia@trendu.pl.

7. Postanowienia dodatkowe

NTG Media Sp. z o. o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu.

NTG Media Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Jego aktualna treść dostępna jest w serwisie, a na żądanie zgłoszone elektronicznie TRENDU.PL przesyła plik pdf z treścią niniejszego Regulaminu. Strony przyjmują, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: pr@trendz.pl